Algemene voorwaarden Silvester Maria

Silvester Maria is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 69838283, gevestigd te Nibbixwoud, Wijzend 39, 1688 JC, hierna te noemen Silvester Maria.

Artikel 1. Algemeen
 1. Silvester Maria treedt op als detaillist van o.a. op maat gemaakte hoeden en mode accessoires.
 2. Silvester Mariahoudt zich bezig met leveringen van bovengenoemde goederen.
Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Silvester Maria in contact treedt over
de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Silvester Maria en Afnemer tot stand komt, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst;
Producten: op maat gemaakte hoeden en mode-accessoires.
Dienstverlening: de door of namens Silvester Maria al dan niet met betrekking tot Producten te
verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Silvester Maria.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Silvester Maria aan Afnemer, daaronder begrepen –
maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen,
prijslijsten, facturen, brieven, email, whatsapp berichten, SMS, instagram, facebook en TikTok.
Overmacht: elke van de wil van Silvester Maria onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Silvester Maria kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien
was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere
problemen bij de productie door Silvester Maria of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door
derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (bv Douane),
telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
  daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Silvester Maria en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer
  wordt door Silvester Maria uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en
aanduidingen van Producten
 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Silvester Maria niet en geldt slechts als een uitnodiging tot
  het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Silvester Maria een Order
  schriftelijk aanvaardt of door Silvester Maria uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Silvester Maria van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de
  Producten zijn met zorg gedaan. Silvester Maria kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake
  geen afwijkingen zullen voordoen.
Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Kleuren van de hoeden kunnen veranderen door de blootstelling aan zonlicht, elke hoed is gemaakt van een natuurproduct te weten maar niet uitsluitend bestaande uit wolvilt, konijnen haar of beverhaar. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de
Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Silvester Maria zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
 1. Een door Silvester Maria opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Silvester Maria geldende omstandigheden.
 2. Indien Silvester Maria voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Silvester Maria.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Silvester Maria derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Silvester Maria voortvloeiende kosten te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
Artikel 7. Aflevering en Risico
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Silvester Maria de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Silvester Maria zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Silvester Maria is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som en kosten
  waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
Artikel 8. Verzuim/ontbinding
 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Silvester Maria gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende
  Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te  ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Silvester Maria’ Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt
  nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Silvester Maria gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Silvester Maria
  op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 of 8.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Silvester Maria op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Silvester Maria op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is
  Silvester Maria gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Silvester Maria en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Silvester Maria in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 9. Garanties
 1. Indien Silvester Maria Producten aan Afnemer aflevert, die Silvester Maria van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Silvester Maria nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Silvester Maria ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare verwijtbare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de Afnemer schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Silvester Maria na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Silvester Maria in behandeling te worden genomen.
 3. Producten die aan normale slijtage en/ of verkleuring onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
 4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Silvester Maria garantie verlenen of kan Silvester Maria – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle Producten blijven eigendom van Silverster Maria, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Silvester Maria verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in
  voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms- )rechten van Silvester Maria. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten die door Silvester Maria aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Silvester Maria of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Silvester Maria en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Silvester Maria verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Silvester Maria zonodig het desbetreffende
  Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. Afnemer zal Silvester Maria onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Silvester Maria bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde  rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Silvester Maria zijn medewerking verlenen.
Artikel 12. Prijzen
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals nieuwsbrief, prijslijsten en/of offertes van Silvester Maria, uitgedrukt in Euro’s, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Silvester Maria de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Silvester Maria op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Artikel 13. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dienen bestellingen vooraf 50% voldaan te worden. Het resterende bedrag dient te geschieden bij levering van de goederen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 1. Silvester Maria is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Silvester Maria, zal Afnemer Silvester Maria vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Silvester Maria alle schade
  vergoeden die Silvester Maria lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
Artikel 15. Overmacht
 1. Indien Silvester Maria door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de Overmacht 5 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Silvester Maria als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Silvester Maria zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
 1. Afnemer zal aan Silvester Maria alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Silvester Maria benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Silvester Maria staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Silvester Maria het recht om extra kosten in
  rekening te brengen.
Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Het is Silvester Maria toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Silvester Maria worden overgedragen zal Silvester MariaAfnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de
  hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Silvester Maria is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silvester Maria.
Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De algemene voorwaarden van Silvester Maria kunnen op verzoek worden toegezonden.